ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่   
            สำนักงานกฎหมาย คอนสิลิโอ มุ่งเน้นบริการแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแพ่งและพานิชย์  ช่วยแก้ไขระงับข้อพิพาท หากท่านและบริษัทของท่านดำเนินการในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ทางสำนักงานยินดีช่วยเหลือในการร่างข้อตกลงทางการค้า หรือ หาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลคู่ค้า พร้อมช่วยเหลือทางด้าน
กฎหมายเข้าและส่งออกสินค้า
             ทั้งนี้เรายังให้ความช่วยเหลือบุคคลเท่าไปด้านกฎหมายครอบครัว ให้คำปรึกษาในการโยกย้ายถิ่นฐาน และ วีซ่า การเข้าประเทศ ทั้งระงับข้อพิพาทต่างๆทางกฎหมายครอบครัวด้วย เรามีเจ้าหน้าที่สามารภสื่อสาร ภาษาไทยกับท่าน เพื่อช่วยเหลือท่านให้ได้รับการบริการที่พึงพอใจ
             เชิญท่านติดต่อสอบถามกับผู้ช่วยทนายความและทนายความของเราเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านและธุรกิจของท่าน